Hem preparat estes mides que posaríem en marcha si conseguim el teu respal.

Mides propostes

FIRMA DEL CONVENI DE COLABORACIÓ EN L`ASSOCIACIÓ “CONTRA L'IMPOST DE SUCCESSIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA”