“YA N’HI HA PROU D’ATACS A LA NOSTRA IDENTITAT..

Comments off Opinión

Els valenciàns som un gran poble, un poble milenàri.. milenària és sa història, cultura, idioma, costums i tradicións, en tot açò caben: Reis, Cavallers Nobles, Guerrers, Palleters, Vinatees, Sants, Papes, Lliterats, Poetes, pintors, grans mecenes, un gran poble..treballador..honrat i.. solidari.

Pioners en un gran aspecte de la vida política-social-econòmica.

La primera Bíblia traduïda del llatí en nostra llengua valenciana, la primera impremta en Espanya portada a la ciutat de Valéncia pel mestre impressor Lambert Palmart, d’on va eixir la primera obra lliteraria en Espanya: Les Trobes en Lahors de la Verge Maria.

La primera Taula de Canvis, d’on tambè és va lliurar la primera lletra de canvi de tota Europa.
Pioners en el comerç de la Seda, introduït en la Peninsula Ibèrica per l’expansió de l’Islam, en el sigle VIII.. arribarem a tindre 5.000 tallers en el barri de Velluters (seda en valencià).

No vullc allargar més esta publicació, que és sino les ànsies que tinc de qu’els valenciàns arriben a voler i amar sa Terra.. que la defenguen cóm atres la defengueren a lo llarc dels sigles sense avergonyirse de ser VALENCIÀNS.

Perque no comprenc com en l’actualitat éste poble tan afortunat de ser qui és, no respon ni defen els seus interessos i nos deixem enganyar per quatre de fora que només ansien nostra desaparició.

Em negue..i per eixe motiu mai deixare de lluitar per ma TERRA. Com vinc fent-ho des de ben jove.

NO DESCANSAREM FINS QUE FEM DESPERTAR UN POBLE DORMIT.

¿NO TENIU PROU?……..”

Concha Higón.